[x]ปิดหน้าต่าง
Start by OTEP-UDON
NWT
ไม้แปรรูป
ขายไม้ยางพารา
ขายไม้โครงตู้
ไม้ซิงเกอร์จ้อย
 

觾ѹบริษัท เอ็น.ดับเบิ้ลยู.ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2544
เดิมเป็นเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไปไม้ยางพาราเกรด A,B ส่งออก ไม้ยางพาราเกรดซีขายในประเทศ และผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ปี 2551 เริ่มเป็นผู้ผลิตไม้แปรรูปยางพาราจนถึงปัจจุบัน
ขั้นตอนการผลิต